ELECTRON KİTABIN
İÇİNDƏKİLƏR

İlk söz
Giriş
Tarixi mə'lumat

BİRİNCİ HİSSƏ

Əsas cəhətlər

I. Səs sistemi
II. Tetraxordların birləşmə üsulları
III. Azərbaycan ladları səsqatarlarının qurulma qaydaları
IV. Azərbaycan ladlarının əmələgəlmə qaydaları

İKİNCİ HİSSƏ

Xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında
musiqi bəstələmək qaydaları

I. Xalis kvartalar quruluşu
II. Xalis kvintalar quruluşu
III. Kiçik sekstalar quruluşu
IV. Böyük sekstalar quruluşu
V. Əlavə ladlar
Azərbaycan musiqisinin ritmik xüsusiyyətləri
Mümkun olan xromatnk hərəkətlər
Melodik bəzəklər (melizmlər)
Əlavə

DİDAKTİK MATERİAL


 

 

 

 

Heydər Əliyevin çıxışıLAYİHƏNİN RƏHBƏRİNDƏN


ELMİ REDAKTORDAN
 

 

  

hosted by Intrans
 
© Musigi Dunyasi