İKİNCİ HİSSƏ


MÜMKÜN OLAN
XROMATİK HƏRƏKƏTLƏR


Xalq musiqi üslubu xromatik hərəkətə çox məhdud ölçüdə, o da yalnız «Rast», «Şur» və «Segah» kimi ladlarda imkan verir.

«Rast» ladında xromatizm

1. Mayə kvintasının üst aparıcı tonu xromatik surətdə yarım ton alçala bilər; misal uçün:


2. Mayə kvintası da həmçinin xromatik surətdə yarımton alçala bilər; misal üçun:


Xromatik qammanın yazılış qaydasına müvafiq olaraq, 204-cü misal belə yazılır:


Yuxarıda göstərilən 203 və 204-cü misallardakı xromatik hərəkətlər mayəsi «Rast» ladı mayəsinin ikinci pərdəsi olan «Şur» ladına və habelə mayəsi «Rast» ladı mayəsinin üçüncü pərdəsi olan «Segah» ladına da aiddir.

Yuxarıya doğru xromatizm tətbiq olunmur.

Qalan ladların pərdələri xromatik dəyişilməyə yol vermir.


 


 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en