DİDAKTİK MATERİAL

"BAYATI-ŞİRAZ"


1. XALQ MUSİQİSİ

Mahnı:

"Küçələrə su səpmişəm". İfa edir: Bülbül.

"Laçın". İfa edir: Q.Rüstəmov

Rəqs:

"Nəlbəki" . İfa edir: C.Qaryağdıoğlu ad. Üçlük


2. ŞİFAHİ ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİ

Muğam:

İnstrumental muğam "Bayatı-Şiraz".
İfa edir: B.Mənsurov (tar)

"Bayatı-Şiraz".
İfa edir: Yaqub Məmmədov,
Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı

Təsnif:

"Bayıtı-Şiraz təsnifi". İfa edir: A.Əliyev


Rəng:

"Bayatı-İsfahan rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı

3. AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİ:

 

Opera və musiqili komediyalar:

Üzeyir Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” operasından: 
IV şəkil. Qızların xoru (xəyal)

Əfrasiyab Bədəlbəyli. "Qız qalası" baleti
Gülyanaq ilə Poladın adajiosu

 

Simfonik musiqi:

S.Ələsgərov. "Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı.
İfa edir: M.F.Axundov ad. opera və balet teatrının simfonik orkestri. Dirijor: S.Ələsgərov


Mahnılar:

T.Quliyev. "Bakı haqqında mahnı"
İfa edir: R. Behbudov"RAST"|"ŞUR"|"SEGAH"|"ŞÜŞTƏR"| "ÇAHARGAH"|
"HÜMAYUN"|"SARƏNC"

 

 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
İlk söz
Giriş
Tarixi məlumat
   
       
© Musigi Dunyasi
az ru en